2005 Május 13 Német Érettségi 0511

Sponsored link: Download 2005 Május 13 Német Érettségi 0511
13.07.2005 ika
Izdavač: Informativna katolička agencija - Zagreb / Utemeljitelj: Hrvatska biskupska konferencija, Zagreb / Uredništvo: Anton Šuljić (glavni urednik), Suzana Vrhovski (zamjenica glavnog urednika), Sanja Demšić (izvršna urednica) /Adresa uredništva: Kaptol 4, 1 Zagreb, Hrvatska, e-mail: ika-zg@zg.hinet.hr, ika@ika.hr, photo@ika.hr, internet: www.ika.hr / Telefon: 01/4814-951, 4814-952, 4814-953, 4814-954, 4814-960; fax: 01/4814-957 / bilten izlazi tjedno / Daljnje korištenje vijesti u medijima samo uz .

Language: croatian
PDF pages: 32, PDF size: 0.28 MB
Report
Érettségi vizsga 2008. május
1. Za rješavanje zadataka imate na raspolaganju 45 minuta, nakon isteka vremena posao morate završiti.Redoslijed rješavanja zadataka je po vlastitom izboru.Pri rješavanju zadataka možete koristiti džepni kalkulator bez funkcije za pohranjivanje i prikaz tekstualnih podataka, odnosno bilo koje četveroznamenkaste priručne tablice; korištenje bilo kojeg drugog električkog ili pisanog pomagala je zabranjena!Konačne rezultate rješavanja zadataka upišite u za to namijenjene okvire, rezultate morate detaljizirati.

Language: croatian
PDF pages: 28, PDF size: 0.33 MB
Report
Érettségi vizsga 2008. május 6.
Rješenje ili dio rješenja je koje precrtao – ne može se vrednovati.Kod svakoga zadatka se može vrednovati samo jedno rješenje. Pri više pokušaja rješenja nedvosmisleno označite koje držite važećim!Molimo vas da u polja zatamnjenih pravokutnika ne upisujete ništa!

Language: croatian
PDF pages: 28, PDF size: 0.33 MB
Report
Érettségi vizsga 2006. május 5.
. i slaviti, jer je ušao u finale Eurosonga.” (Internet, V./2005.) Svuda po svijetu omiljena su mjesta zabave različiti festivali. Na.

Language: croatian
PDF pages: 16, PDF size: 0.24 MB
Report
sreda, 13.04.2005. [otvorena sednica] [optuženi ušao icty
Kako su na suñenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o originalnom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na suñenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Meñunarodnog suda utvrñeno je da su radni jezici Meñunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike izmeñu ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija .

Language: croatian
PDF pages: 92, PDF size: 0.53 MB
Report
1   2   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.