Bankarska Mafija

Sponsored link: Download Bankarska Mafija
bankarska grupa societe generale banka srbija beograd
godine Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u predhodnoj godini - povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u predhodnoj godini - smanjenje Korigovano početno stanje na dan 1.januara 2009. godine Ukupna povećanja u predhodnoj godini Ukupna smanjenja u predhodnoj godini Stanje na dan 31.12.2009. Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje Ispravka materijalno značajnih.

Language: croatian
PDF pages: 82, PDF size: 0.46 MB
Report
mafija za stampariju.qxd
dr Vojislav [e{eq Glavni i odgovorni urednik Elena Bo`i}-Talijan Zamenik glavnog i odgovornog urednika Marina Toman Pomo}nik glavnog i odgovornog urednika Momir Markovi} Redakcija Ivan Nini}, Boris Aleksi}, Du{an Mari}, dr Nikola @uti}, Sla|an Mijaqevi}, mr Dejan Mirovi}, mr Aleksandar Martinovi}, Budimir Ni~i}, Amyad Migati, Ogwen Mihajlovi} Unos teksta Vesna Mari}, Zlatija Sevi}, Qubinka Bo`ovi}, Dragica Tomi} Lektura i korektura Lazar Macura Predsednik Izdava~kog saveta Dr \or|e Nikoli} Zamenik .

Language: croatian
PDF pages: 64, PDF size: 3.35 MB
Report
bankarska tajna i njena normativna ograničenja prema zuskok-u
Pravna snaga bankarske tajne ponajviše se o ituje u obazrivosti vlasti ovlaštenih na njeno ograni enje** Autor problematizira bankarsku tajnu kao profesionalnu tajnu bankarskog poziva. Bankarsko pravo nije u sebi zatvoreno i jasno razgrani eno pravno podru je. Rije je o pravnoj materiji koja obuhva a zakonske norme, prije svega, iz podru ja gra anskog prava, trgova kog prava, prava društava, upravnog prava, kao i podru je autonomnih izvora kao što su trgova ki obi aji. Iz toga razloga autor se u ovom radu.

Language: croatian
PDF pages: 40, PDF size: 0.37 MB
Report
bankarska kriza grupa 484
Moj dida je došao sa Šolte kod nas doma kod kuće. On je dogibao jer pošto da u roku hitno mora na banku. Samo prvo je njemu moja mama dala marendicu sa malo pancete i kapule. Dida je rekao: „Svjecki kapitalizam ide u trokurac, ja oću dignit svoju lovušu sa banke!” Moj tata je njemu rekao: „A tebi je ka mrsko šta kapitalizam propada, a?” Dida je rekao: „Dobro ga đava odnija! Skupa sa cilim bankarskim sustavom!” Tata je rekao: „Ako ti je tako gadljiv, šta si drža šolde na banki?” Dida je zamahnijo .

Language: croatian
PDF pages: 36, PDF size: 0.2 MB
Report
bankarska poslovna rješenja
Language: croatian
PDF pages: 25, PDF size: 0.21 MB
Report
1   2   3   4   5   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.