Dinic

Sponsored link: Download Dinic
dinice) posebnoj gra|evinskoj parceli, koji nemaju vi{e bijeljina
Pod individualno stambeno-poslovnim objektom podrazumjevaju se zgrade stambene i poslovne namjene sa najvi{e tri stana na posebnoj gra|evinskoj parceli koji nema vi{e od podruma i tri nadzemne eta`e. Pod vi{eporodi~nim stambenim objektima podrazumjevaju se stambeni objekti sa vi{e od tri stana (stambene jedinice), maksimalne spratnosti odre|ene detaqnim planskim aktom. Pod privredno-proizvodnim objektima podrazumjevaju se slijede}i sadr`aji, odnosno objekti: proizvodno zanatstvo, industrija, gra|evinarstvo.

Language: croatian
PDF pages: 20, PDF size: 0.21 MB
Report
tamara dinić – dorćolska magija pdf knjiga je objavljena na sajtu
Language: croatian
PDF pages: 18, PDF size: 0.18 MB
Report
sreten dinic
Ali se tog zadovoljstva mora odmah odreci Eim sazna da seljak nije doterao ve6u kolibhu iita na trg, zato Sto je bolje radio, nego zato Sto mu je bila kiSovita godina, ili zato Sto je ve6i prostor zemljiSta zasejao bio. To svedoEi povrSina ziratne zemlje, koja se za nepunih 150godi'na udesetostru6ila u Grbiji i dala dokaza da se poljoprivreda u Srbiji razvijala ekstenzivno, a ne intenzivno. Od tih prodavaca dobra tretina seljaka nije doterala iito na prodaju, kao svoj suficit u proizvodnji, vet iz nuide da.

Language: croatian
PDF pages: 10, PDF size: 0.16 MB
Report
10 rastislav dinic.qxd
Honderič na jednom mestu kaže da je Berkovo pisanje “trijumf elokvencije nad argumentima”. Isto bi se moglo reći i za Đurkovićevu knjigu, s tim što Đurkovićeva knjiga nije nikakav trijumf. Dva su razloga zašto sam ipak smatrao da se njome treba pozabaviti. Prvi je jasan – knjiga je objavljena u prestižnoj ediciji najvećeg državnog izdavača, u tiražu od 750 primeraka. I da se sastojala od 104 prazne strane, sam čin njenog izdavanja zavredeo bi kritički osvrt. Drugi je razlog to što ona zastupa jednu .

Language: croatian
PDF pages: 24, PDF size: 0.1 MB
Report
e-mail: bojana.dinic@ff.uns.ac.rs primljeno: 11.10.2010
Cilj istraživanja je ispitivanje povezanosti zdravstveno-rizičnih oblika ponašanja sa osobinama ličnosti i karakteristikama kao što su pol i starost. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 421 ispitanika (164 muških i 257 ženskih), prosečne starosti oko 31 godine. Primenjen je Upitnik za procenu rizičnih ponašanja (Smederevac i sar., 2009, prema Vukobrat i Vučetić-Ćirić, 2009) i upitnik ličnosti Velikih pet plus dva (Smederevac, Mitrović i Čolović., 2010). Rezultati multivarijatne analize kovarijansi su .

Language: croatian
PDF pages: 17, PDF size: 0.16 MB
Report
1   2   Next page →

Suggested

dinical

dinić

Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.