Diskretna

Sponsored link: Download Diskretna
diskretna matematika
Do ovakvog zakljuˇka je doˇao s s c s Bertrand Russell 1911. godine. Posmatrajmo slede´u situaciju: frizer u gradi´u X c c treba da ˇiˇa sve gradjane koji se ne ˇiˇaju sami—treba li on, kao jedan od gradjana ss ss iz X, da ˇiˇa samog sebe? Do istog paradoksa se dolazi i ako definiˇemo slede´i skup: ss s c A = {X : X je skup koji ne sadrˇi samog sebe}. z Da li skup A sadrˇi samog sebe? Ako pretpostavimo da A sadrˇi samog sebe, tada z z po osobini elemenata skupa A vaˇi da A ne sadrˇi samog sebe. S druge .

Language: croatian
PDF pages: 259, PDF size: 1.34 MB
Report
diskretna matematika
. c s Vladimir Balti´, asistent Ekonomskog fakulteta u Beogradu c DISKRETNA MATEMATIKA, Osnove kombinatorike i teorije grafova Zbirka reˇenih zadataka.

Language: croatian
PDF pages: 195, PDF size: 1.48 MB
Report
diskretna matematika
. c s Vladimir Balti´, asistent Ekonomskog fakulteta u Beogradu c DISKRETNA MATEMATIKA, Osnove kombinatorike i teorije grafova Zbirka reˇenih zadataka.

Language: croatian
PDF pages: 195, PDF size: 1.48 MB
Report
diskretna matematika bilje•ske predavanja andrej dujella
Osim svojstava skupa N, prouˇavat ´emo i svojstva skupa cijelih brojeva c c 0, ±1, ±2, ±3, kojeg ´emo oznaˇavati sa Z, te skupa racionalnih brojeva, c c tj. brojeva oblika p za p ∈ Z, q ∈ N, kojeg ´emo oznaˇavati sc c q Pojam djeljivosti je jedan od najjednostavnijih, ali ujedno i najvaˇnijih z pojmova u teoriji brojeva. Stoga ´emo s njim zapoˇeti naˇa razmatranja. c c s Definicija 1.1. Neka su a = 0 i b cijeli brojevi. Kaˇemo da je b djeljiv s z a, odnosno da a dijeli b, ako postoji cijeli broj x takav da.

Language: croatian
PDF pages: 110, PDF size: 0.74 MB
Report
diskretna matematika andrej dujella
Osim svojstava skupa N, prouˇavat ´emo i svojstva skupa cijelih brojeva c c 0, ±1, ±2, ±3, kojeg ´emo oznaˇavati sa Z, te skupa racionalnih brojeva, c c tj. brojeva oblika p za p ∈ Z, q ∈ N, kojeg ´emo oznaˇavati sc c q Pojam djeljivosti je jedan od najjednostavnijih, ali ujedno i najvaˇnijih z pojmova u teoriji brojeva. Stoga ´emo s njim zapoˇeti naˇa razmatranja. c c s Definicija 1.1. Neka su a = 0 i b cijeli brojevi. Kaˇemo da je b djeljiv s z a, odnosno da a dijeli b, ako postoji cijeli broj x takav da.

Language: croatian
PDF pages: 110, PDF size: 0.74 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.