Isa 67 02 01 Manual

Sponsored link: Download Isa 67 02 01 Manual
02.01.2013 ika
Antun Jarm Svojim urednièkim radom, prevoðenjem, spisateljstvom i izdavanjem niza vrijednih i zapaženih knjiga, monografija i brošura, afirmirao je Biskupski ordinarijat u Ðakovu i kao izdavaèa, a meðu vjernicima je istodobno na taj naèin širio i promicao knjigu te kršæanski tisak Hodoèašæe povjerenja na Zemlji Papa Benedikt XVI. susreo se s èetrdeset tisuæa mladih raznih kršæanskih vjeroispovijesti koji su se okupili na 35. europskom skupu zajednice Taize, èetvrtom u Rimu Sljedeæi Europski susret mladih .

Language: croatian
PDF pages: 36, PDF size: 0.41 MB
Report
330‐01/11‐02/01, urbroj: 5030106‐11‐2. (nn 32/2011) muzej
(NN 32/2011), Muzej suvremene umjetnosti ustrojava i objavljuje na svojim internetskim stranicama Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovom izvršenju Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovom izvršenju za 2010-2011.godinu I) Ugovori o javnoj nabavi Iznos Datum sklapanja sklopljenog Razdoblje na koje je ugovora ugovora bez sklopljen ugovor PDV-a Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor Konačni ukupni iznos Datum konačnog plaćen izvršenja ugovora temeljem ugovora

Language: croatian
PDF pages: 28, PDF size: 0.24 MB
Report
trajanje: 02. 01.
Language: croatian
PDF pages: 24, PDF size: 3.9 MB
Report
363-02/06-01/1 2214/02-01-06-1 27. studeni 2006.
OPĆE ODREDBE ČlanakOvom Odlukom propisuju se odnosi i načela komunalnog reda na području općine Hum na Sutli (u daljnjem tekstu: Općina), a radi održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, skupljanja, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta, mjera za provo enje komunalnog reda, ure enja naselja, te kaznene odredbe. ČlanakJavnom površinom u smislu ove Odluke, smatraju se:javno-prometne .

Language: croatian
PDF pages: 17, PDF size: 0.14 MB
Report
broj 02/01 općina sveta nedelja
IZDACI POSLOVANJA Izdaci za zaposlene Osnovne brutto place i nadnice Naknada placa i nadnica Doprinosi poslodavca Naknade troškova zaposlene UKUPNO 10 Izdaci za materijal, energiju, komunalne i ostale usluge za redovne potrebe Izdaci za energiju, komunalne i druge usluge Uredski materijal Ostali potrošni materijal Izdaci za komunikacije Izdaci za informiranje Izdaci za službena putovanja Izdaci za osiguranje Izdaci za unajmljivanje UKUPNO 20 Izdaci za tekuce održavanje Izdaci za tekuce održavanje prevoznih.

Language: croatian
PDF pages: 16, PDF size: 0.08 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.