Metalne Konstrukcije ,zbirka

Sponsored link: Download Metalne Konstrukcije ,zbirka
metalne konstrukcije zgradarstvu
Za praktičan proračun sile ankerisanja koristi se uprošćen i za praksu zadovoljavajući postupak. Napon pritiska u betonu ispod ležišne ploče pri uklještenoj nožici stuba je trouglastog oblika pa se aksijalna sila N i momenat uklještenja M zamenjuju sa P·e pri čemu je odstojanje e zamenjujuće sile P od ose stuba dobijeno iz izraza e = M/N.Ako se sada trougaoni dijagram pritiska pojednostavljeno uzme kao ravnomerno rasproredjeni pritisak na dužini c = h/4 dobija se: a+b sila pritiska D = P ⋅ zatezanja

Language: croatian
PDF pages: 85, PDF size: 1.15 MB
Report
metalne konstrukcije u zgradarstvu
Za praktičan proračun sile ankerisanja koristi se uprošćen i za praksu zadovoljavajući postupak. Napon pritiska u betonu ispod ležišne ploče pri uklještenoj nožici stuba je trouglastog oblika pa se aksijalna sila N i momenat uklještenja M zamenjuju sa P·e pri čemu je odstojanje e zamenjujuće sile P od ose stuba dobijeno iz izraza e = M/N.Ako se sada trougaoni dijagram pritiska pojednostavljeno uzme kao ravnomerno rasproredjeni pritisak na dužini c = h/4 dobija se: a+b sila pritiska D = P ⋅ zatezanja

Language: croatian
PDF pages: 85, PDF size: 1.15 MB
Report
metalne konstrukcije u zgradarstvu
.Važeća regilativa za noseće čelične konstrukcije se bazira na konceptu proračuna prema dopuštenim naponima i u .:  Osnovna (geofizička i opterećenja od ljudi stalnog karaktera – sopstvena težina konstrukcije, sneg, gravitaciona komponenta od ljudske navale, opreme, vozila, itd.)  Dopunska.

Language: croatian
PDF pages: 68, PDF size: 6.96 MB
Report
metalne konstrukcije zgradarstvu
tehnološki proces u hali, potrebni uređaji za transport: kranovi, transportne trake, viljuškari i sl., geomehanički podaci o tlu i seizmička mikrolokacija, granica radne temperature i vlažnosti vazduha u hali, potreban osvetljaj, ili vrste radnih mesta po pojedinim prostorijama, potreban nivo zvučne izolovanosti, ako ima takvih potreba, grejanje i provetravanje unutrašnjosti hale, eventualno buduće produženje i proširivanje objekta, rokovi izgradnje, merodavan sistem standarda (ako je izvozni posao).

Language: croatian
PDF pages: 62, PDF size: 6.72 MB
Report
metalne konstrukcije zgradarstvu
Donji deo zgrade često ima drugu funkciju od gornjeg dela, što uzrokuje različiti raspored stubova na spratovima od onih u prizemlju. Kada su spoljašnji stubovi gusto postavljeni u gornjim spratovima, a retko u prizemlju,moraju se upotrebiti jaki horizontalni nosači čija je funkcija da prime opterećenje sa gusto postavljenih stubova. Ako su ti nosači postavljeni iznad prizemlja onda su sekundarni stubovi pritisnuti (slika a), a ako su ti nosači na vrhu zgrade onda su sekundarni stubovi zategnuti (slika b.

Language: croatian
PDF pages: 52, PDF size: 3.13 MB
Report
1   2   3   4   5   6   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.