Radi Aeb

Sponsored link: Download Radi Aeb
radiŠa dragićević radiŠa dragićević
„KNJIGA O NAMA“ je dobila nagradu za knjigu godine, koju dodeljuje Narodna biblioteka u Boru, za 2007. godinu; iste godine je bila u konkurenciji za nagradu Večernjih novosti „Meša Selimović“. Ovo elektronsko izdanje knjige (knjige za koju sam najemotivnije autorski vezan) pojavljuje se pod imenom „KNJIGA“, kako će se verovatno pojaviti i u skorom drugom izdanju.

Language: croatian
PDF pages: 224, PDF size: 4.23 MB
Report
radi sopstvene bezbednosti nokia
Language: croatian
PDF pages: 111, PDF size: 1.69 MB
Report
radi{a kosti}, direktor pd elektroistok-izgradwa: pd elektroistok
Predlaga~i su bili Aleksandar Lugowa u ime Izgradwe i Goran Pavlovi}, direktor PD Projektni biro. Upravni odbor prihvatio je informaciju o predlogu za otu|ewe bakarnih cevi i magacinskog prostora u Beogradu, Boru i Kru{evcu. Bakar je stigao u Pogon Bor kao kompenzacija za utro{enu elektri~nu energiju iz RTB jo{ 1998. godine. Usvojena odluka o otu|ewu, koju je doneo prethodni saziv Upravnog odbora, nije do kraja i vaqano sprovedena pa se tra`i ispravan na~in za re{avawe tog problema po{to je re~ o gotovo {.

Language: croatian
PDF pages: 32, PDF size: 1.82 MB
Report
radi lakšeg sagledavanja načina regulisanja poreskog
stavtač. 5) i 6) Zakona i čl.iPravilnika treba imati u vidu i odredbe čl. 185. i 186. Carinskog zakona ("Sl.glasnik RS", br. 73/2003), Zakona o slobodnim zonama ( sada "Sl. list SRJ br. 81/94, 28/96), Uredbe o merama carinskog nadzora u slobodnim zonama ("Sl.list SRJ" br.30/95 ) i Uputstva direktora Savezne uprave carina o načinu vođenja evidencije o robi smeštenoj u slobodnoj zoni ("Sl.list SRJ" br. 30/95 i 31/95). Zakonom o slobodnim zonama i to odredbama čl.i 2., .

Language: croatian
PDF pages: 32, PDF size: 0.58 MB
Report
radi zdravqa tela i du[e – pravoslavni uvod u bioetiku*
On je, kao {to stoji u Trebniku, u osnovi i u svakom smislu lekar du{e i tela. Mi se u Pravoslavnoj Crkvi, molitvama iz Trebnika, ne molimo direktno za ozdravqewe bolesnih, ve} je Crkva oduvek kroz svetu tajnu jeleosve}ewa ili pomazawa darivala vernima iscelewe od Boga. Za razliku od ostalih Crkava, pravoslavno shvatawe ove svete tajne oduvek se temeqilo na ozbiqnosti i u sili novozavetnih re~i: Zlopati li se ko me|u vama? Neka se moli Bogu…Boluje li ko me|u vama? Neka dozove prezvitere crkvene, i neka se .

Language: croatian
PDF pages: 28, PDF size: 0.25 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.